Algemene voorwaarden

1. Definities
2. Algemeen
3. Offertes en aanbiedingen
4. Aanvang van de overeenkomst
5. Duur en beëindiging
6. Levering/Levertijd
7. Overmacht
8. Persoonsgegevens
9. Prijzen
10. Betalingsvoorwaarden
11. Eigendomsvoorbehoud
12. Aansprakelijkheid
13. Overdracht van rechten en verplichtingen
14. Rechten en verplichtingen van de cliënt
15. Rechten en verplichtingen van KAJA Solutions
16. Wijziging van de voorwaarden
17. Onderhoud, storingen en aansprakelijkheid voor onderhoud en storingen
18. Geschillenregeling en toepasselijk recht

Algemene Voorwaarden KAJA Solutions

1. Definities

1.1 Algemene voorwaarden: deze algemene voorwaarden van KAJA Solutions. 1.2 Dienst(en): de dienst(en) zoals nader aangeduid in de tussen KAJA Solutions en cliënt gesloten overeenkomst.. 1.3 KAJA Solutions: KAJA Solutions is een eenmanszaak; gevestigd op Oostertuinstraat 9, 1601 EJ Enkhuizen. 1.4 Overeenkomst: de afspraken, vastgelegd in een schriftelijke vastlegging, op grond waarvan KAJA Solutions dienst(en) aan cliënt ter beschikking stelt, en waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn. 1.5 Cliënt: iedere (rechts)persoon die met KAJA Solutions een overeenkomst heeft gesloten.

2. Algemeen

2.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elke overeenkomst of andere rechtsbetrekking tussen KAJA Solutions en cliënt. 2.2 De site van KAJA Solutions bevat verwijzingen en/of hyperlinks naar websites van derden. KAJA Solutions is niet verantwoordelijk voor de inhoud/nauwkeurigheid van de websites van derden. 2.3 De overeenkomst kan tot stand komen door schriftelijke, mondelinge of elektronische aanmelding door cliënt, hetzij door e-mail of aanmeldformulieren en de digitale bevestiging daarvan door KAJA Solutions . De inhoud van de overeenkomst wordt bepaald door de elektronische bevestiging van KAJA Solutions en bij gebreke daarvan door de factuur. Cliënt dient onmiddellijk te reageren na ontvangst van de elektronische bevestiging van de overeenkomst door KAJA Solutions wanneer deze bevestiging niet overeenstemt met de inhoud van de overeenkomst of wanneer de aanmelding door cliënt in het geheel niet is verstuurd. 2.4 De cliënt verklaart KAJA Solutions nooit verantwoordelijk of aansprakelijk te stellen voor eventuele schade door uitval/downtime, niet beschikbaar zijn van de website/server en/of voor verlies van data en/of voor derving van inkomsten door technische of andere storingen. 2.5 De cliënt verklaart KAJA Solutions nooit verantwoordelijk te stellen voor enige claims die voortvloeien uit activiteiten van de cliënt en verplicht zich KAJA Solutions direct op de hoogte te stellen als de cliënt enige claims ontvangt of in rechte betrokken wordt als gevolg van activiteiten van de cliënt op het internet. Deze verantwoordelijkheid vervalt niet eerder dan na drie maanden na het beëindigd zijn van deze overeenkomst.

3. Offertes en aanbiedingen

3.1 Alle offertes en prijsopgaven door of vanwege KAJA Solutions gedaan zijn vrijblijvend, behalve indien door KAJA Solutions schriftelijk of per e-mail anders is vermeld. 3.2 Een aanbieding of offerte gedaan door KAJA Solutions heeft een geldigheidsduur van 8 dagen, te rekenen vanaf de datum zoals vermeld in de offertes en/of de aanbiedingen, tenzij anders vermeld. 3.3 Bedingen die afwijken van de in de algemene voorwaarden opgenomen bepalingen gelden slechts indien en voor zover zij in overleg met KAJA Solutions schriftelijk en/of via de e-mail tot stand zijn gekomen en door KAJA Solutions als zodanig zijn aanvaard.

4. Aanvang van de overeenkomst

4.1 Een overeenkomst komt tot stand op de dag dat aan de volgende voorwaarden is voldaan: de offerte, het contract of het elektronisch bestelformulier is volledig ingevuld en is bevestigd op de laatste invul pagina door cliënt; en cliënt heeft tevens de algemene voorwaarden elektronisch geaccepteerd. Additioneel moet een overeenkomst door KAJA Solutions worden geaccepteerd, welke acceptatie door e-mail of schriftelijke kennisgeving binnen 5 werkdagen zal plaatsvinden. Indien KAJA Solutions niet accepteert is geen sprake van een geldige aanbieding of overeenkomst. 4.2 Het staat partijen vrij om de totstandkoming van de overeenkomst met andere middelen te bewijzen.4.3 Aanvullingen en wijzigingen van de overeenkomst kunnen uitsluitend per e-mail of schriftelijk geschieden.

5. Duur en beeindiging

5.1 De overeenkomst wordt aangegaan voor onbepaalde tijd met een minimum termijn van 1 maand, tenzij anders overeengekomen, c.q. er aanleiding bestaat om de overeenkomst op te zeggen.5.2 De overeenkomst eindigd nadat aan alle voorwaarden van de overeenkomst is voldaan. 5.3 Wet kopen op afstand: cliënt heeft recht op een afkoelingsregeling van 7 dagen, conform de wet kopen op afstand, na totstandkoming van de overeenkomst. Uitgezonderd zijn:- Specifieke individuele of maatwerk onderdelen zoals overeengekomen5.4 De dienst zal worden verleend door KAJA Solutions aan cliënt gedurende de termijn zoals overeengekomen tussen partijen en vastgelegd in de overeenkomst. 5.5 Indien de cliënt een van zijn verplichtingen jegens KAJA Solutions niet nakomt of KAJA Solutions goede reden heeft om te vrezen dat de cliënt zijn verplichtingen niet zal nakomen en de cliënt niet in staat is om op eerste verzoek van KAJA Solutions adequate zekerheid voor de nakoming van zijn verplichtingen te stellen, dan heeft KAJA Solutions het recht (verdere) uitvoering van de met de cliënt gesloten overeenkomst(en) op te schorten, dan wel deze overeenkomst(en) geheel of gedeeltelijk te ontbinden, onverminderd het recht van KAJA Solutions op schadevergoeding. 5.6 KAJA Solutions heeft het recht de overeenkomst met onmiddellijke ingang en zonder rechterlijke tussenkomst te beëindigen indien:- Cliënt oneigenlijk gebruik maakt van het internet;- Cliënt informatie verspreidt en/of beschikbaar stelt via de website die in strijd is met internationale wet en regelgeving;- Cliënt informatie verspreidt en/of beschikbaar stelt via de website die in strijd is met algemeen aanvaarde normen en waarden;- Cliënt informatie verspreidt en/of beschikbaar stelt via de website die discriminerend is ten aanzien van uiterlijk, ras, religie, geslacht, cultuur, afkomst of anderszins kwetsend genoemd kan worden;- Cliënt informatie verspreidt en/of beschikbaar stelt via de website zoals zogenaamde mp3 pagina’s, warez, cracks, keys, porno, bloot, geslachtsdelen, IRC (chat) pagina’s of gerelateerd hieraan die in strijd zijn met de wetgeving;- Cliënt spam verstuurt.

6. Levering/Levertijd

6.1 Na de totstandkoming van de overeenkomst en de daaruit voortvloeiende verplichtingen van de cliënt zal KAJA Solutions zo spoedig mogelijk overgaan tot de levering van de diensten. IndienKAJA Solutions voor de levering van een dienst afhankelijk is van derden/leveranciers is KAJA Solutions niet aansprakelijk voor late levering, tenzij late levering uitsluitend veroorzaakt wordt doorKAJA Solutions. 6.2 Naast de levering van hetgeen hierboven in artikel 6.1 is genoemd krijgt de cliënt de mogelijkheid om voor ondersteuning bij het gebruik van de diensten gebruik te maken van de KAJA Solutions helpdesk, binnen de door KAJA Solutions gehanteerde openingstijden, door middel van e-mail en telefoon. Deze service is gratis, met uitzondering van de kosten om de helpdesk te bereiken. KAJA Solutions behoudt het recht om de openingstijden van de helpdesk eenzijdig te wijzigen. 6.3 Indien overschrijding van de afgesproken levertijd dreigt, zal dit zo spoedig mogelijk worden medegedeeld. In geval van overmacht aan de zijde van KAJA Solutions zal de termijn worden verlengd met de termijn van die overmacht. Excessieve overschrijding van de levertijd kan beschouwd worden als een grond tot ontbinding van de overeenkomst.

7. Overmacht

7.1 Onder overmacht met betrekking tot de overeenkomst wordt verstaan al hetgeen daaromtrent in wet en jurisprudentie wordt begrepen, alsook storingen van technische aard die niet onder de controle vallen van KAJA Solutions. 7.2 KAJA Solutions is niet gehouden aan haar verplichtingen uit de overeenkomst indien nakomen onmogelijk is geworden door overmacht. De overeenkomst zal dan worden ontbonden zonder recht op schadevergoeding. 7.3 Indien de overmacht van tijdelijke aard is, behoudt KAJA Solutions steeds het recht om hetzij haar verbintenis op te schorten zolang de overmachtsituatie bestaat hetzij, indien de overmacht meer dan zes maanden duurt, de overeenkomst van rechtswege te ontbinden, zonder dat KAJA Solutions in een van beide gevallen tot schadevergoeding gehouden is.

8. Persoonsgegevens

8.1 KAJA Solutions slaat persoonsgegevens op voor de volgende doelen: – Factureren van de vergoeding;- Factureren aan en beoordelen van facturen van derden in verband met interconnectie met en bijzondere toegang tot hun netwerken en het mogelijk maken van genoemde interconnectie en bijzondere toegang.- Beheren van KAJA Solutions;- Analyseren en inventariseren van het gebruik van de leveringsomvang en het KAJA Solutions netwerk;- Signaleren, opsporen en tegengaan van misbruik van de dienst; voldoen aan KAJA Solutions wettelijke verplichtingen. 8.2 Behalve voor zover dat redelijkerwijs noodzakelijk is voor de in het vorige lid genoemde doelen zal KAJA Solutions de persoonsgegevens niet aan derden verstrekken, tenzij KAJA Solutions daartoe wettelijk verplicht is.

9. Prijzen

9.1 Betaling geschiedt nadat aan alle voorwaarden in de overeenkomst tussen KAJA Solutions en cliënt is voldaan, tenzij anders is vermeld in de overeenkomst. 9.2 Alle prijzen voor de diensten van KAJA Solutions worden in rekening gebracht vanaf het totstandkomen van de overeenkomst. KAJA Solutions stelt haar facturen in Euro’s op. Alle in deze algemene voorwaarden en de overeenkomst genoemde bedragen zijn inclusief BTW, tenzij anders vermeld. 9.3 In geval van een betalingsachterstand van 45 dagen is KAJA Solutions gerechtigd om alle diensten af te sluiten. 9.4 Indien na het sluiten van de overeenkomst een wijziging in de prijs optreedt, zal deze wijziging geen invloed hebben op de met de cliënt overeengekomen prijs gedurende de looptijd van de al lopende overeenkomst. KAJA Solutions behoudt het recht tarieven en voorwaarden tussentijds te wijzigen. 9.5 In geval van wanbetaling, contractbreuk of een ander voorval, dit ter beoordeling van KAJA Solutions , heeft KAJA Solutions het recht alle diensten af te sluiten. De cliënt zal van een dergelijk voornemen altijd door KAJA Solutions door middel van e-mail op de hoogte worden gesteld.KAJA Solutions zal een termijn van vijftien dagen na dagtekening in acht nemen alvorens tot afsluiten van de dienst(en) over te gaan, tenzij evidente urgentie een sneller handelen van KAJA Solutions vereist, zulks ter beoordeling van KAJA Solutions . 9.6 De kosten van de storingsopheffing in de dienst(en) komen voor rekening van KAJA Solutions , tenzij:- Cliënt onoordeelkundig gebruik heeft gemaakt van de dienst(en);- Cliënt in strijd met de overeenkomst of de algemene voorwaarden heeft gehandeld betreffende het gebruik van de dienst(en);- De storing anderszins aan cliënt toegerekend kan worden.

10. Betalingsvoorwaarden

10.1 De betalingsverplichting van cliënt gaat in op de dag dat de overeenkomst tot stand komt. De betaling heeft betrekking op de periode die ingaat op de dag van de feitelijke beschikbaarstelling van de dienst(en) van KAJA Solutions. 10.2 Betaling dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum, op een door KAJA Solutions aan te geven wijze in de valuta waarin is gedeclareerd. Als moment van betaling geldt het moment dat het verschuldigde bedrag door KAJA Solutions is ontvangen. 10.3 De ter zake van de overeenkomst verschuldigde vergoeding is inclusief BTW en eventueel andere uit wettelijke voorschriften voortvloeiende heffingen. Cliënt is voorts de vergoedingen die uit deze voorwaarden voortvloeien, verschuldigd. 10.4 KAJA Solutions stuurt cliënt per betalingstermijn een factuur voor de kosten die samenhangen met de overeenkomst. Indien cliënt aangeeft de factuur niet te hebben ontvangen, dan kan een kopie factuur worden toegezonden. 10.5 Indien cliënt niet tijdig, verstaan als: binnen de op de factuur gespecificeerde periode, heeft betaald, wordt dit aan cliënt medegedeeld en wordt daarbij een betalingstermijn van 5 werkdagen vastgesteld. Is ook binnen die termijn niet betaald, dan is cliënt zonder nadere ingebrekestelling in verzuim. 10.6 Indien cliënt van mening is dat de in rekening gebrachte kosten onjuist zijn, kan cliënt de bezwaren binnen 10 werkdagen na de datum op de factuur schriftelijk of per e-mail aan KAJA Solutions kenbaar maken. Na ontvangst van het bezwaar zal KAJA Solutions een onderzoek instellen naar de juistheid van het factuurbedrag. 10.7 Betaling van de verschuldigde kosten kan plaats vinden door middel overschrijving door cliënt naar KAJA Solutions. 10.8 Cliënt is in verzuim vanaf het tijdstip waarop de verschuldigde vergoeding door toedoen van cliënt niet aan KAJA Solutions is voldaan. 10.9 Indien betalingen niet op tijd worden voldaan zal een bedrag van 15,- Euro in rekening worden gebracht voor de administratieve werkzaamheden. 10.10 Indien abusievelijk een hoger bedrag geïncasseerd wordt, dan dient KAJA Solutions het teveel geïncasseerde bedrag op eerste verzoek van cliënt onverwijld aan cliënt te retourneren. Een en ander vermeerderd met wettelijke rente vanaf de dag van incassering tot aan die waarop bedoeld bedrag zal worden geretourneerd.

11. Eigendomsvoorbehoud

11.1 Het is niet toegestaan om websites, modules of andere producten of diensten door te verkopen of op enige andere wijze te verhandelen, te verspreiden of beschikbaar te stellen anders dan via een overeengekomen dienstverlening via KAJA Solutions. Op overtreding hiervan staat een schadevergoeding/boete van Euro 1.000,- (eenduizend Euro) per dag.11.2 GNU/GPL open source producten, waaronder Joomla en eventuele modules, zijn vrij verkrijgbare producten welke onder de GNU/GPL licentie vallen. KAJA Solutions zal voor GNU/GPL licentie producten uitsluitend kosten berekenen voor het implementeren, configureren, onderhouden of bewerken en niet voor het product zelf.

12. Aansprakelijkheid

12.1 KAJA Solutions is bij haar activiteiten afhankelijk van de medewerking, diensten en leveranties van derden, waar KAJA Solutions weinig of geen invloed op kan uitoefenen. KAJA Solutions kan derhalve op geen enkele manier aansprakelijk gesteld worden voor welke schade dan ook voortkomend uit de relatie met KAJA Solutions of het verbreken ervan ongeacht of de schade ontstaat of zichtbaar wordt gedurende de relatie met KAJA Solutions. 12.2 KAJA Solutions is nimmer aansprakelijk voor bedrijfsschade of andere indirecte schade aan cliënt of derden, waaronder begrepen schade wegens verlies van gebruikstijd, gederfde winst en gemiste besparingen.12.3 Cliënt vrijwaart KAJA Solutions voor alle aanspraken op schadevergoeding die derden en de cliënt zelf mochten doen gelden ter zake van schade die op enigerlei wijze is ontstaan door het onrechtmatige, dan wel onzorgvuldig gebruik van de aan cliënt geleverde producten en diensten vanKAJA Solutions. 12.4 Gezien het op het internet grote aantal knooppunten met menselijke tussenkomst, het gebruik van lokale netwerken en draadloze communicatie, moet men rekening houden met het feit dat de informatie verkregen of verzonden via het internet vrij toegankelijk is. KAJA Solutions kan niet aansprakelijk gesteld worden voor schade in welke vorm dan ook veroorzaakt door het verzenden van vertrouwelijke of geheime informatie. KAJA Solutions is niet aansprakelijk voor beveiliging of misbruik door derden van de gegevens die worden opgeslagen.12.5 KAJA Solutions is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor de inhoud van door cliënt aangeleverd materiaal. 12.6 Cliënt is aansprakelijk voor alle schade die KAJA Solutions mocht lijden ten gevolge van een aan cliënt toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de verplichtingen voortvloeiende uit de overeenkomst en deze voorwaarden. 12.7 Wijzigingen in de gegevens van cliënt dient cliënt direct schriftelijk of per e-mail mede te delen aan KAJA Solutions. Als cliënt dit niet doet, is cliënt aansprakelijk voor eventuele schade die KAJA Solutions als gevolg daarvan lijdt.12.8 KAJA Solutions draagt geen zorg voor reserve kopieen van e-mail, websites en databases tenzij nadrukkelijk anders vermeld op de overeenkomst, en draagt geen enkele verantwoordelijkheid voor eventueel verlies van gegevens en de daaruit voortvloeiende schade. In het geval er reserve kopieën gemaakt worden zijn ze voor eigen gebruik door KAJA Solutions. De cliënt dient belangrijke informatie zelf te waarborgen.

13. Overdracht van rechten en verplichtingen

13.1 Partijen zijn niet gerechtigd hun rechten of plichten voortvloeiende uit een overeenkomst aan derden over te dragen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de wederpartij.

14. Rechten en verplichtingen van de cliënt

14.1 De cliënt zal zich onthouden van gedragingen in strijd met de algemene voorwaarden of de Nederlandse wet en/of regelgeving en zich opstellen en gedragen conform hetgeen van een verantwoordelijke en zorgvuldige gebruiker verwacht mag worden ten tijde de overeenkomst tussen cliënt en KAJA Solutions. 14.2 De cliënt dient de rechten van intellectueel eigendom ter zake van beschermde software en/of andere werken (onder andere zogenaamde “shareware”) te respecteren en vrijwaart KAJA Solutions van enige aanspraak.14.3 Cliënt dient storingen in het functioneren van de dienst(en) terstond te melden aan KAJA Solutions.

15. Rechten en verplichtingen van KAJA Solutions

15.1 KAJA Solutions verschaft cliënt toegang tot haar faciliteiten en gebruik van de overeengekomen diensten tegen betaling door cliënt van de overeengekomen prijs. 15.2 KAJA Solutions zal zich inspannen om eventuele storingen in de toegang tot haar site en/of het gebruik van de technische infrastructuur van de site zo spoedig mogelijk op te lossen. 15.3 KAJA Solutions zal een storing in de dienst(en) zo spoedig mogelijk, nadat de storing door cliënt is gemeld, opheffen. Er kunnen geen garanties worden afgegeven over doorlooptijden.

16. Wijziging van de voorwaarden

16.1 KAJA Solutions behoudt het recht deze voorwaarden te wijzigen of aan te vullen. 16.2 Wijzigingen gelden ook ten aanzien van reeds gesloten overeenkomsten met inachtneming van een termijn van 30 dagen na schriftelijke bekendmaking van de wijziging. 16.3 Indien cliënt een wijziging in deze voorwaarden niet wil accepteren, kan hij tot de datum waarop de nieuwe voorwaarden van kracht worden de overeenkomst ontbinden tegen deze datum of op de ontvangstdatum van de opzegging indien deze na de ingangsdatum van de wijziging is.

17. Onderhoud, storingen en aansprakelijkheid voor onderhoud en storingen

17.1 KAJA Solutions kan op elk gewenst moment onderhoud uitvoeren of laten uitvoeren aan haar website of andere dienstverlening. Hierdoor kunnen de website of andere dienstverlening niet beschikbaar zijn. KAJA Solutions kan niet aansprakelijk worden gesteld voor schade die hieruit kan ontstaan bij cliënt of derden.

18. Geschillenregeling en toepasselijk recht

18.1 Indien bij gerechtelijke uitspraak een of meer artikelen van deze voorwaarden ongeldig worden verklaard, zullen de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden onverminderd van kracht blijven en zullen KAJA Solutions en cliënt in overleg treden ten einde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige, dan wel vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en strekking van de nietige, dan wel vernietigde bepalingen in acht wordt genomen. 18.2 Op elke Overeenkomst tussen KAJA Solutions en cliënt is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. 18.3 Deze voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Arnhem. Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het tot standkomen van de overeenkomst. 18.4 KAJA Solutions behoudt het recht om de cliënt te dagvaarden voor een andere bevoegde rechtbank.